Status fundacjiStatut Fundacji im. Agnieszki Cichej


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1.
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) innych ustaw oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3.
1.Siedzibą fundacji jest miejscowość Lusówko.
2.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Fundacja dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie.
5.Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
6.Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
7.Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.


§ 4.
1.Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja im. Agnieszki Cichej.
2.Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacja im. Agnieszki Cichej oraz ustanowić logo Fundacji.
3.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
4.Fundacja może ustanawiać specjalne ordery, odznaki, medale, dyplomy, tytuły, inne nagrody i formy wyróżnień oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.

§ 5.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia, zaś w zakresie działalności pożytku publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. CELE FUNDACJI


§ 6.
Celami Fundacji są:
1.Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-sportowego.
2.Utworzenie i prowadzenie działalności leczniczej i rehabilitacyjnej.
3.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.Organizowanie rehabilitacji i rekreacji, w szczególności hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. 
5.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportów konnych.
6.Doskonalenia wiedzy i umiejętności kadry medycznej, rehabilitantów, w tym hipoterapeutów.
7.Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

§ 7.
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1)prowadzenie działalności leczniczej i rehabilitacyjnej,
2)zorganizowanie i wyposażenie ośrodka, prowadzenie gospodarstwa rolnego, zakup koni i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz paszy i ściółki dla zwierząt,
3)prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w formie hipoterapii,
4)prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach,
5)organizację imprez i obozów rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych w szczególności dla osób niepełnosprawnych,
6)organizację zjazdów, szkoleń z zakresu jazdy konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zdrowej,
7)organizację i wspieranie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym, w szczególności o tematyce związanej z niepełnosprawnością lub organizowanych przez osoby niepełnosprawne,
8)prowadzenie szkoleń z zakresu hipoterapii,
9)skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedną z dróg pomocy osobom niepełnosprawnym,
10)współpracę z innymi podmiotami, a w szczególności z prowadzącymi podobną działalność,
11)współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
12)wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i organizacjami z Polski i zagranicy,
13)propagowanie działalności Fundacji.

2.    Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI


§ 8.
1.Fundacja prowadzi statutową odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2.Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 9.
1.W celu zwiększenia środków na realizację działalności statutowej Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
3.Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.
4.Działalność gospodarcza jest uboczna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
5.Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.


§ 10.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 
§ 11.
1. Działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie w szczególności na (wg. PKD):
1)Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD - 01.1),
2)Uprawa roślin wieloletnich (PKD - 01.2),
3)Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD - 01.43.Z),
4)Pozaszkolne formy edukacji (PKD – 85.5),
5)Praktyka lekarska (PKD – 86.2),
6)Działalność fizjoterapeutyczna (PKD – 86.90.A),
7)Działalność paramedyczna (PKD – 86.90.D),
8)Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 86.90.E),
9)Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD – 93.2),
10)
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.


IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
§ 12.

1.    Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 4.000 złotych (cztery tysiące złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2.    Fundusz założycielski jest przeznaczony w części wynoszącej 2.000 zł na prowadzenie działalności statutowej , w pozostałej części na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 13.
 Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a)    darowizn, spadków i zapisów,
b)    subwencji  i dotacji,
c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d)    dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji oraz praw majątkowych,
e)    działalności gospodarczej,
f)    odsetek od wkładów na rachunku bankowym, lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
g)    wpływów z innych źródeł.

§ 14.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15.
1.Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
2.Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych fundacji, służy on także, z zastrzeżeniem ust. 3, na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
3.Subwencje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele określone w ust. 1 chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mogą być one zużyte.

§ 16.
1.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2.Wszystkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku fundacji  powyżej kwoty 100.000 zł wymagają dla swej ważności podpisania przez co najmniej dwóch członków Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego lub pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd.
3.Zbycie lub obciążenie nieruchomości i środków trwałych powyżej kwoty 100.000 zł 
wymaga zgody Fundatora lub Rady Fundacji w razie braku Fundatora.

§ 17.
1.Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.Zarząd Fundacji może tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
4.Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
5.Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących przepisów prawa.
6.Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
7.Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
V. ORGANY FUNDACJI:

§ 18.
1.Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.
2.Fundator może powołać Radę Fundacji.

§ 19.
1.Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez Fundatora.
2.Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
3.W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
4.Fundator może wprowadzić Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie. W sytuacji, gdy Fundator wchodzi w skład Zarządu wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
5.Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1)złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu i zatwierdzenie Uchwałą Rady albo Fundatora
2)odwołania go przez Fundatora albo Radę Fundacji w drodze uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 3
3)Rada Fundacji nie może odwołać członka Zarządu w osobie Fundatora.
 
§ 20.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jeden Członek Zarządu z zastrzeżeniem par. 17 ust. 2 i 3.
 
§ 21.
1.Jeżeli Zarząd składa się z dwóch i więcej osób, wówczas podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
2.W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji albo Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
3.W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 
§ 22.
Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności
1)opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
2)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji i kierowanie jej działalnością gospodarczą,
3)przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
4)opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
5)powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
6)ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
7)kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
8)ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
9)wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów fundacji.
 
§ 23.
1.Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3.W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
4.Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po uprzedniej konsultacji z Fundatorem.
5.Członkiem Rady nie może zostać osoba, która uzyskała negatywną opinię Fundatora.
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
7.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
9.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 
§ 24.
1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.
3.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży.
 
 
§ 25.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Powoływanie członków Zarządu z upoważnienia Fundatora lub w przypadku niepowołania Zarządu przez Fundatora w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członkostwa przez ostatniego członka Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem par. 20 ust.5.
3.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4.Kontrolowanie bieżącej działalności zarządu Fundacji.
5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwał o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 
§ 26.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do
1.żądania od zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 
§ 27.
1.        Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:
a)    opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
b)    wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
c)    wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu Fundacji, regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,
d)    wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,
e)    wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
f)    opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
3. Rada pracuje na posiedzeniach.
4. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd.
 
VI. ZMIANA STATUTU

§ 28.
1.Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji w drodze uchwały.
2.Zmiany w Statucie wymagają akceptacji Fundatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały za zgodą Fundatora, chyba że Fundator jako członek Zarządu głosował za podjęciem uchwały o likwidacji.
3.Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji, którym może być dotychczasowy członek Zarządu Fundacji lub Fundator.
4.Fundator może odwołać likwidatora i powołać na jego miejsce innego.
5.Otwarcie likwidacji należy zgłosić do Sądu Rejestrowego.
 
§ 30.
1.    Likwidator Fundacji powinien zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania może on zaciągać tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.
2.    Likwidator powinien ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o likwidacji.
3.    Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji - bilans jej zamknięcia. Bilanse te przedstawiane są Fundatorowi do zatwierdzenia.
   
§ 31.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się dla innej organizacji o podobnym celu działalności. Przekazanie następuje na rzecz podmiotu wskazanego lub zaakceptowanego przez Fundatora.

§ 32.
1.    Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia likwidacji, Fundator podejmuje uchwałę o zamknięciu likwidacji.
2.    Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 
§ 33.
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 34.
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.).
2.    Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 


Skontaktuj się!

ul. Jadwigi Wajsówny 7
60-002 Poznań
Tel. 609 795 290